Missie / visie

Missie obs De Fuut

Op de Fuut worden kinderen opgeleid tot wereldburgers voor de toekomst. Kinderen bieden wij maximale ontwikkelingskansen in een uitdagende leeromgeving, waarbij kinderen elkaar accepteren en zich veilig voelen.

Basisvaardigheden worden aangeleerd en kinderen worden op een realistische en positieve wijze begeleid, waardoor de talenten, eigen aard en intelligentie worden ontdekt. De kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

We werken samen met ouders en extern betrokken partners, waardoor we midden in de samenleving staan. We zijn als school continu in ontwikkeling en lerend. We waarborgen onze kwaliteit door middel van reflectie en scholing. 

Onze visie

Op de Fuut werken we met elkaar aan een positief en veilig leerklimaat. De kinderen maken samen met de leerkracht groepsafspraken over de omgang met elkaar. Lessen over het omgaan met eigen en elkaars emoties en de sociale vaardigheden worden in elke groep gegeven.  

 

Kinderen zijn mede eigenaar van hun eigen leerproces. Leerkrachten bieden taal-, lees-, reken & wiskunde vaardigheden gestructureerd aan en begeleiden kinderen in het leren leren.

De ‘21st century skills' :

  • samenwerken

  • probleemoplossend vermogen

  • ICT-geletterdheid

  • creativiteit

  • kritisch denken

  • communiceren

  • leren van en met elkaar  

zijn dagelijks in ons onderwijs terug te vinden.  

Naast de sociaal emotionele en de cognitieve ontwikkeling staat de Fuut ook voor motorische, creatieve en muzikale ontwikkelingen. Vakleerkrachten en eigen leerkrachten verzorgen deze lessen.

 

Een open communicatie tussen kinderen, ouders en leerkrachten is van essentieel belang voor de ontwikkeling van onze leerlingen. De ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd, gesignaleerd en besproken met alle partijen om samen vast te stellen welke vervolgstappen genomen gaan worden.

Het ene kind heeft meer uitdaging nodig, het andere kind heeft meer juist begeleiding nodig om de basisleerstof te verwerken.

 

De kinderen werken in vaste basisgroepen van ongeveer gelijke leeftijd. Dagelijks zijn er vele momenten dat kinderen in kleinere groepen of individueel aan hun eigen leerstof van de taakkaart werken in of buiten hun lokaal. Daarnaast werken we in circuits,  zijn er workshops of zijn de oudere leerlingen tutor van de jongere leerlingen.

 

Het onderwijs op de Fuut sluit aan op maatschappelijke ontwikkelingen.