Amy

Medezeggenschapsraad

                                                    *** NIEUWS ***

Op 13 maart 2018 is er een achterbanbijeenkomst van de GMR van OPSPOOR. Gastsprekers zullen zijn Stine Jensen en Frank Meester, bekend van de theatershow Het Opvoedcircus en het boek De Opvoeders.  Hiervoor is iedereen uitgenodigd. Meer informatie vind je hier en hier.

 

Wil je hieraan deelnemen, meld je dan voor 24 februari 2018 aan door een mail te sturen naar info.gmr@opspoor.nl onder vermelding van je naam, de school waar je bij betrokken bent en of je als ouder of personeelslid van OPSPOOR komt.

 

                                                               ***

 

 

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om het extra ondersteuningsaanbod, het onderwijsconcept, het personeelsbeleid, de financiën, etc. De Medezeggenschapsraad heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak.

 

Zij bestudeert de voorgenomen besluiten en geeft daarop haar advies of instemming. Ook brengt de Medezeggenschapsraad onderwerpen ter sprake of neemt initiatieven die de school aangaan en/of het onderwijs ten goede komen. De Medezeggenschapsraad heeft regelmatig contact met de directie die als adviseur de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad bijwoont.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Iedere geleding levert drie leden, die door middel van een verkiezing worden gekozen uit hun eigen achterban. Deze leden worden steeds voor een periode van drie jaar gekozen en kunnen maximaal zes jaar zitting hebben in de MR.

 

De samenstelling van de MR.

 

Namens de ouders      :  

Mirja Vermeulen

Ilonca Erhardt 

Namens het personeel : 

Rosaria Trovato

Ireen Warnik

 

 U kunt ons bereiken via mr.obsdefuut@gmail.com

 

MR-vergaderingen

 

De MR vergadert minimaal zes maal per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar.

De jaaragenda voor 2017-2018 wordt tijdens de eerste vergadering in oktober vastgesteld.

Deze vindt u hier.

 

Van iedere MR-vergadering worden de agenda en een verslag op de site geplaatst, zodat u kunt lezen wat we tijdens de vergadering hebben besproken.

  

Agenda vergadering 07-09-2016

Agenda vergadering 14-11-2016

Agenda vergadering 18-01-2017

Agenda vergadering 23-03-2017

Agenda vergadering 16-05-2017

Agenda vergadering 19-06-2017

Agenda vergadering 10-07-2017

Agenda vergadering 09-10-2017

Agenda vergadering 20-11-2017

Agenda vergadering 15-01-2018

 

Verslag vergadering 07-09-2016

Verslag vergadering 14-11-2016

Verslag vergadering 18-01-2017

Verslag vergadering 23-03-2017

Verslag vergadering 16-05-2017

Verslag vergadering 19-06-2017

Verslag vergadering 10-07-2017

Verslag vergadering 09-10-2017

Verslag vergadering 20-11-2017

 

Eenmaal per jaar, tijdens de jaarvergadering, presenteert de MR haar jaarverslag.

In 2017 zal deze plaatsvinden op maandag 20 november, om 19:30.

 

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2015-2016

Jaarverslag MR 2016-2017