Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders en leraren samenwerken om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Dat betekent samen zoeken naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van hun kind, de leerling.
Per leerling worden leerdoelen in samenspraak met de leerkracht, ouders en leerling besproken en vastgesteld. Leerlingen en ouders worden betrokken bij het onderwijsaanbod. Wij inventariseren bij ouders welke kennis en expertise zij hebben op het terrein van een gekozen thema en vragen of zij hieraan willen bijdragen bijvoorbeeld in de vorm van een gastles. Om de ontmoeting en samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten te stimuleren is in de school een leercafé ingericht. Deze vormt het hart van de school waar iedereen welkom is.

Wij nodigen ouders regelmatig uit voor bijeenkomsten, waarbij ze op een actieve en speelse manier worden gevraagd om mee te denken over het onderwijs van de toekomst. Tijdens inloopweken/-ochtenden worden ouders uitgenodigd om lessen in de klas bij te wonen. Wegens de huidige Corona maatregelen is het momenteel nog niet mogelijk om ouders op school uit te nodigen. Via het digitale ouderportaal worden ouders regelmatig geïnformeerd (en in deze Corona periode nog meer) over de ontwikkelingen in het onderwijsaanbod en hoe die in de dagelijkse onderwijspraktijk wordt toegepast.

Medezeggenschapsraad
We hebben een medezeggenschapsraad (MR) waarin naast leerkrachten, ook ouders zitting hebben. Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om het extra ondersteuningsaanbod, het onderwijsconcept, het personeelsbeleid en de financiën. De MR heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak. Het voorgenomen beleid wordt besproken en soms ook geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk.

Ouderraad
Op de Fuut hebben we een actieve en enthousiaste ouderraad. Zij organiseren samen met het team diverse activiteiten en evenementen voor de kinderen en ouders, zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, een Paasactiviteit en de Uitstuif.

Klassenouders
We werken met klassenouders. Aan het begin van het schooljaar spreken leerkracht en ouders met elkaar af wat ze van elkaar verwachten. 
 
Ouderhulp
Wij kunnen niet zonder de hulp van ouders. Veel ouders zijn onder en na schooltijd actief. Een paar voorbeelden:
  • De uitleen van boeken uit de bibliotheek.
  • Hulp bij schoolreisjes en excursies.
  • Hulp bij het organiseren en uitvoeren van feesten zoals de Uitstuif (aan het eind van het schooljaar) of het kerstdiner.
  • Hulp bij workshops, handarbeidlessen, projecten en sportactiviteiten.

 

Ouders aan het woord

"Het is een kleinschalig school, waar iedereen elkaar kent."

"Dat geeft een goed gevoel. Mijn kind heeft een fijne leerkracht die mijn kind goed ziet. Hij heeft het naar zijn zin op school en is de afgelopen 8 jaar alle dagen met plezier naar school gegaan."